แผนที่เว็บไซต์
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
กล้องจุลทรรศน์แก้วสไลด์
กล้องจุลทรรศน์สไลด์ที่เตรียมไว้
Histology Lab Slides
สไลด์กล้องจุลทรรศน์พยาธิวิทยา
ปรสิตวิทยาสไลด์
แบบจำลองการศึกษาทางทันตกรรม
แบบจำลองโครงกระดูกทางกายวิภาค
แบบจำลองลำตัวมนุษย์
แบบจำลองกายวิภาคของมนุษย์
หุ่นฝึกอบรม CPR
หุ่นฝึกอบรมทางการแพทย์
ตัวอย่างหิน
เสื้อห้องปฏิบัติการเครื่องทำความร้อน
ห้องนับเซลล์
เลื่อน Microtome
วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ